Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden High tea Finnley’s:

High-tea Finnley’s

Bezoek afhaaladres op afspraak: 
www.finnleys.nl
Email [email protected]
Mob: 06-29445660

KVK:  27368087
BTW: NL174438047BO2             
ING:  5009437 Finnley's 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op high-teas georganiseerd door Finnley’s. Finnley’s heeft het recht haar voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Indien u een high tea opdracht bij Finnley’s plaatst krijgt u een complete service.

Wij komen op de afgesproken datum/tijd en verzorgen het gehele arrangement. Dit houdt in dat wij uw tafel dekken met door ons meegenomen servies en alle toebehoren. Voorwaarde hiervoor is wel dat er bij aankomst een lege tafel naar besproken afmeting of formaat tot onze beschikking staat. Verder verwachten wij dat er zorgvuldig met ons servies en toebehoren wordt omgegaan.

De opdrachtgever dient alleen zelf zorg te dragen voor voldoende heet water voor de thee, eventueel suiker en melk aangevuld met frisdrank of sappen naar keus.
Indien u dit wenst kunnen wij dit verzorgen en tijdens de High Tea aanwezig blijven om uw gasten te serveren.
Bijkomende kosten bedragen dan € 35,00 per persoon per uur.

Het gebruikte servies dient servetschoon te zijn zodat wij het vrij van eetresten kunnen meenemen. Afspoelen mag maar U hoeft het servies niet af te wassen. Bij breuk of schade aan servies en toebehoren wordt dit door ons bij u in rekening gebracht. In goed overleg zal tijdstip van ophalen worden besproken.

Artikel 1 Prijzen

De prijzen vermeld op de site en in onze flyers zijn in euro’s en inclusief btw. Per 16 november 2012 hanteren wij twee nieuwe tarieven.
Voor high tea’s gehouden op locatie hanteren wij een toeslag van € 6,00 per persoon op onze afhaalvariant. Bezorgen binnen een straal van 10 km is gratis!
Daarbuiten zal Finnley’s bezorgkosten gaan berekenen. De kosten zijn € 0,32 cent per gemaakte kilometer vanuit Nootdorp naar het aangegeven high-tea adres en weer terug.
De voorrijkosten voor het weer ophalen van het materiaal/servies komen voor rekening van Finnley’s.
 

Artikel 2 Annuleren

Uiteraard kan het voorkomen dat u de geboekte  high-tea moet annuleren.
Wij betreuren dat natuurlijk ook en iedere situatie is bespreekbaar.
Annulering is kosteloos tot 5 dagen voor de high-tea. Na deze 5 dagen brengt  Finnley’s 50% van het high-tea bedrag in rekening.
Bij annulering 1 dag van tevoren of op de gereserveerde datum zelf dan betaalt u 85% van de afgesproken prijs.

Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. De aanmelder, de cliënt en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Finnley’s voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de high-tea som.  

Artikel 3 Betaling

De helft van het door ons gefactureerde totaalbedrag dient als aanbetaling binnen 3 dagen te zijn bijgeschreven op rekeningnummer ING 5009437 t.n.v. Finnleys te Nootdorp.
Het overige deel mag u na de geleverde dienst a contant betalen of binnen 8 dagen overmaken.
Blijft de cliënt na geleverde dienst in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de cliënt.

Artikel 4 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de cliënt van het aanbod van Finnley’s. De cliënt, die een high-tea ook namens andere deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)cliënten, die hij / zij aanmeldt. Bij de aanmelding door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 5 Verplichtingen van de cliënt

De cliënt die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een high-tea daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Finnley’s van de high-tea worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cliënt.
Indien de cliënt vernielingen aanbrengt aan de eigendommen van Finnley’s, zullen de kosten hiervan op de cliënt worden verhaald.

Artikel 6 Klachtenbehandeling

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Finnley’s, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een week na de high-tea schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Finnley’s. U krijgt daarop binnen 14 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Finnley’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cliënten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de  high-tea.
Als de high-tea niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de cliënt op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de cliënt verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Finnley’s. Eventuele schade wordt door High-tea Finnley’s vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Finnley’s is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat: 
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de cliënt. 
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de high-tea is betrokken. 
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de high-tea organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet kon worden voorzien of verholpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de high-tea niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de cliënt op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de client noch aan Finnley’s zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Finnley’s aansprakelijk is voor derving van high-tea genot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de high-tea som.

Disclaimer

De op de website getoonde informatie wordt door Finnley’s met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangepast of gewijzigd. Finnley’s behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Finnley’s sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe nog indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met de website. De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Finnley’s.
Het is niet toegestaan om de website of gedeelte daarvan te kopiëren of op te slaan zonder nadrukkelijke toestemming van Finnley’s.

Assortiment Webshop
We stellen ons assortiment met grote zorg samen. Mocht u een product niet kunnen vinden op onze website, dan kunt u ons daarover een e-mail sturen. Wij zoeken dan het gewenste product en de bijbehorende prijs voor u uit.

Prijzen
De prijzen die Finnley’s hanteert zijn inclusief BTW.

Bezorging
Het bezorgtarief is afhankelijk van de locatie en de te leveren artikelen op totaalgewicht.
Het starttarief binnen Nederland is € 4,95. De daadwerkelijke bezorgkosten worden voor het afrekenen van de bestelling weergegeven.

Betaalmethoden
Met iDEAL kun u vertrouwd, veilig en gemakkelijk u online aankopen afrekenen. U kunt tevens contant betalen bij afhalen of onder rembours, of vooruit per bank. Het bankrekeningnummer is NL19INGB0005009437 ten name van Finnley’s te Nootdorp. Indien u onder rembours bestelt, brengen wij extra kosten in rekening.

Betalingstermijn
Bij levering op factuur standaard een betalingstermijn van 8 dagen na facturering.
Wanneer de betalingstermijn verstreken is brengen wij 1,5% administratiekosten op de factuur in rekening.
Tevens worden eventuele incasso en juridische kosten (minimaal 15% van factuur) in rekening gebracht.

Levertijd
Finnley’s levert haar bestelde artikelen binnen een termijn van maximaal 1 week, tenzij anders vermeld in de detailomschrijving van het product. Mocht de levertijd onverhoopt uitlopen, dan nemen wij vroegtijdig contact met u op.

Annulering 
Wanneer u een bestelling wilt annuleren kan dat kosteloos zolang deze nog niet door ons is verzonden. Is u bestelling reeds verzonden dan is het retourrecht zoals hieronder beschreven van kracht.

Retourrecht 
In het kader van de Wet Kopen op Afstand heb u als consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij u als klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht. 

Wanneer u, u hebt bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan zo snel mogelijk na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt reeds door TNT Post geweigerd). Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door jou betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op u rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en u bank- of girorekeningnummer. 

Voor retourzendingen is het verzendadres op aanvraag:

Finnley’s [email protected]

Gevolgen van het toepassen van het retourrecht:
Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden. 

Belangrijk:
Bij voedingswaren en bederfelijke goederen is aanspraak op het retourrecht uitgesloten. Het retourrecht geldt ook niet bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld of bij koopovereenkomsten die in de vorm van een veiling tot stand komen.

Garantie
Finnley’s staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Klachten en klachtentermijn
Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten hebt over het door jou gekochte product. Doe dit, mede om eventuele schade te beperken, zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in u eigen belang om u klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient zal deze uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

 

Privacy Policy
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 27368087
Ons B.T.W.-nummer is 174438047B02

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij 
- uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd..

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
---------------------------------------------------------------

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 
- Per email: [email protected]
- Per telefoon: 06-29445660

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.